ALV

Beste leden van badmintonvereniging Orbit 2001,

We hebben een aantal lastige corona-jaren achter de rug en we hopen natuurlijk dat die dáár ook blijven.

Het nieuwe sportjaar 2022 – 2023 is inmiddels op 8 september gestart. Mooi natuurlijk dat ook tijdens de zomervakantie weer gespeeld kon worden in Drunen.

Daar is ondanks alle warmte, behoorlijk gebruik van gemaakt.

We hopen dat we het komende seizoen gevrijwaard worden van allerlei (corona)virussen en ander zeer klein gespuis.

Afgelopen seizoen hebben we ons ook kunnen inzetten voor de jeugd tijdens de Koningsspelen. In het meegestuurde jaarverslag is daar al iets over opgenomen.

Het Jaarverslag blikt ook terug  op het laatste toernooi waar Willy en Kadec met de eer gingen strijken. De foto’s van de winnaars spreken voor zich.

Uitnodiging:

Op 29 september a.s. om 19:45 uur, vindt in het kantinezaaltje de RONDO weer onze jaarlijkse ALV (Algemene Ledenvergadering) plaats.

Alle leden zijn daar van harte welkom. 

Verslag van de algemene ledenvergadering (ALV) van 30 september 2021

Aanwezige leden: Geert, Susan, Gijs, Frank, Carlo, Jeffrey, Daan, Anja, Harry, Arjan. En verder de bestuursleden: Leendert (vz./secr.) Jos (ledenadminstratie / competitie) en Jac. (penningmeester).

Afwezig met bericht van verhindering: Karin, Han, T. van Oorschot, B. Gijsbers en R. de Jong.

1.    Opening.
Leendert opent als voorzitter ±19:50 uur de vergadering, sluit de vergadering wegens ontbreken van het quorum en – met instemming van de aanwezigen – heropent de vergadering opnieuw. Alle aanwezige leden worden vervolgens verwelkomd.  

  • Verslag van de ALV d.d. 24 september 2020

Akkoord (vorig jaar al naar de leden verzonden, vaststelling oktober 2020, nadat geen van de leden reageerde op het concept).

3.    Mededelingen: –

Terzijde: Na wat passen en meten in De Rondo en schuiven met tafels kan iedereen plaats nemen.

4.    Ingekomen stukken en berichten.

Van het bestuur zijn Jac en Jos aftredend; zij stellen zich opnieuw verkiesbaar.        

5.    Jaarverslagen c.a.

De jaarverslagen werden al aan de leden toegezonden. In het woordelijk jaarverslag ’20 – ’21 wordt in vogelvlucht een overzicht van de gebeurtenissen in het afgelopen seizoen weergegeven. Ook dit seizoen werd helaas geteisterd door Corona-perikelen. Tijdens de zomervakantie kon er enkele dagen worden gespeeld in de Brug te Drunen.

Jac licht het financiële jaarverslag kort toe:

De realisatie 2020-2021 geeft een negatief resultaat van € 774,06, na rentecorrectie (en exclusief het bedrag op de spaarrekening). Daarmee zit de vereniging ‘toch’ safe. De batige spaar- en lopende rekeningsaldi zijn als eigen vermogen ad € 3583,08, nog steeds wat groter dan gebruikelijk vanwege:

  1. Het niet-doorgaan van het einde-seizoen-toernooi;
  2. de gemeente (o.g.v. het reglement) een aanmerkelijk bedrag niet in rekening bracht omdat we niet konden badmintonnen en;
  3. door het effect van de relatief grote contributieverhoging vorig jaar.

Met de buffer die we hebben kunnen we dus nog altijd ‘positieve’ dingen doen, zoals een ‘extraatje’ bij gelegenheid van een toernooi. Zie voor andere ‘positieve mogelijkheden’ ook hieronder bij agendapunt 8.

6.    Verslag kascommissie (Geert en Raymond)

Bij afwezigheid van Raymond, laat Geert weten dat uit de boeken c.q. financiële verantwoording een juist en getrouw beeld blijkt van de financiële transacties en de vermogensfluctuaties. Er zijn geen onregelmatigheden geconstateerd. Desgevraagd wordt het bestuur décharge verleend. De voorzitter ondertekent tijdens de ALV het verslag van de kascommissie.

7.    Perspectieven vereniging

Naast het stoppen door een behoorlijk aantal leden in de afgelopen twee jaren, heeft er in de afgelopen periode ook een stijging van het aantal leden plaatsgevonden.

Jos heeft contact gehad met de vz. van het Flying Shuttle Team Waalwijk. De vraag is of wij zouden willen meeliften met de promotiecampagne ‘Probeerbadminton nu’ (ad € 150,-). Ook 10 lessen voor € 25,- is een optie. Jos laat weten dat de campagne m.n. is gericht op de jeugd en voor onze vereniging niet passend is.

  1. Gebruik van (sociale) media

Ook het benutten van (de) (‘social) media’ is aandachtspunt voor bestuur.

Daar hoort ook bij dat we van onze activiteiten zoals toernooien, het beschikbaar stellen van banen, competitieresultaten en een lustrumviering, vaker, en bij voorkeur gratis, melding gaan maken in de (papieren / social)  media (plaatselijke weekbladen).

b.  Training door competitiespelers, tijdvak, houding en elkaar wat gunnen

Dit blijkt i.h.a. (nog steeds) naar tevredenheid te verlopen. Competitiespelers hebben behoefte om zeker en waar mogelijk in het begin van de avond (20:00 – 20:40 uur) wat frequenter met elkaar te oefenen en spelen. Algemeen uitgangspunt blijft ook dat vóór 21:30 er één set wordt gespeeld waarna andere leden kunnen spelen.

  • Opvang van nieuwe / beginnende leden en training

Afgelopen jaar is de opvang en ontvangst van nieuwe leden redelijk goed verlopen, mede door de inzet van Jos. Jos wordt tevens gecomplimenteerd i.v.m. het aantrekken van een trainer!

Nieuwe leden c.q. leden die het badmintonnen nog niet in de vingers hebben, krijgen de tijd en ruimte om mee te doen en krijgen aanwijzingen.

  • Verenigingsondersteuning door de Rabobank

Arjan wijst nog op de mogelijkheden van ondersteuning door de Rabobank. De mogelijkheden daarvan worden in het e.v. bestuursoverleg nog een keer aan de orde gesteld.  

8.    Bespreking en vaststellen begroting 2021 – 2022 en voorstel tot vaststelling contributie.

       (artikel 9, derde lid van de statuten)

Jac. geeft een korte beschouwing bij de begroting. De contributie blijft ongewijzigd € 130,– (waarmee de ALV instemt) en dan koersen we af op een begroot (positief) ‘resultaat’ van € 405,– . Hierin is de ‘huur’ al verrekend van het tijdens de zomer, badmintonnen in De Brug.

De Corona-korting voor leden vorig seizoen en eventueel ‘andere extraatjes’ zijn hierin verwerkt.

Het Bestuur had tijdens een Bestuursvergadering in Februari 2021 toen duidelijk was dat door het “Corona gedoe“ er niet meer gespeeld zou kunnen worden, besloten om de leden een bedrag ad € 65,- ter hoogte van een halfjaar contributie niet te berekenen d.m.v. automatische afschrijving c.q. voor de leden die per jaar betalen een creditering te doen van € 65,-

Nu dient tevens rekening te worden gehouden met de vergoeding voor de trainer.

9.    Bestuurswisselingen en benoemingen.

Van de zittende bestuurders zijn dit sportjaar Jac en Jos aftredend. Beide hebben zich opnieuw verkiesbaar gesteld en worden herkozen door de ALV.

Volgend jaar is Leendert aftredend. In het e.v. bestuursoverleg worden de bestuursfuncties verdeeld.

De kascommissie:

Geert is dit jaar aftredend. Met dank voor de door hem bewezen diensten wordt in zijn plaats, naast  Raymond, Carlo – met instemming van de ALV – benoemd tot nieuw kascommissielid (Raymond werd vorig jaar benoemd).

10.   Deelname aan de Koningsspelen op vrijdag 22 april 2022.

Afgezien van dit seizoen, blijken de Koningsspelen ieder jaar weer een succes mede door de bezielende inzet hiervoor in de afgelopen jaren door Jac, Jos en Geert. Ook Leendert kan dan aanwezig zijn. Waarschijnlijk is er daarom ook in 2022 weer voldoende bereidheid vanuit onze club om daar aan mee te doen.

Jos heeft nieuwe shuttles in de kast geplaatst, waarvan Harry, Jos en Susan de sleutel hebben; verzocht wordt om een nieuw lijstje sleutelbeheerders te maken.

11.   Rondvraag en wat overigens nog ter tafel kwam: –

       Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.

12.   Niets meer aan de orde zijnde sluit Leendert de vergadering met dank voor ieders inbreng.