ALV

Verslag van de algemene ledenvergadering (ALV) van 21 september 2017

Aanwezige leden: Jos, Anja, Harry, Susan, Jan, Arjan, Frank, Gijs,  en verder de bestuursleden: Leendert (vz.) en Jac. (penningmeester).

Afwezig met bericht van verhindering: Riny, Karin, Ton, Carlo, Han, Eric E., Bart (Postelmans)

 

 

 1. Leendert opent als voorzitter ±19:50 uur de vergadering, sluit deze wegens gebrek aan quorum en heropent de vergadering nadat blijkt dat geen der aanwezigen daar bezwaar tegen heeft en heet vervolgens allen welkom.

 

 1. Verslag van de ALV d.d. 29 september 2016

Akkoord (vorig jaar al naar de leden verzonden, vaststelling vond plaats op 24 oktober 2016).

 

 1. Mededelingen: –

Rik (van AquAmigos) komt iets later en zal ons dan van koffie voorzien.

 

 1. Ingekomen stukken en berichten.
 • Leendert is dit jaar aftredend bestuurslid maar heeft zich opnieuw kandidaat gesteld;
 • Jos brengt een voorstel in om na te gaan of het een reële optie is om van de Rabobank over te stappen op de bank ‘Bunq’. Daar wordt al pratende, o.a. tussen Jos en Jac, niet direct nee tegen gezegd. Beide gaan samen na of het voor onze club een optie kan zijn, waarmee in ieder geval de jaarlijkse vaste kostenpost van de Rabobank kan worden vermeden. Onze incasso tweemaal p/j moet natuurlijk wel zonder problemen kunnen blijven verlopen.

 

 1. Jaarverslagen c.a.

De jaarverslagen werden al aan de leden toegezonden. Leendert geeft in vogelvlucht een overzicht van de gebeurtenissen in het afgelopen seizoen (o.a. het afscheid van ons oudste lid Wim Veldhuizen en het overlijden van René de Kort). Jac licht het financiële jaarverslag kort toe. Het derde lustrum van onze vereniging was een goede reden om alle leden te voorzien van een prachtige badhanddoek met ons logo er op.

De realisatie 2016-2017 geeft een negatief resultaat van € 575,33 na rentecorrectie. Dat kan de vereniging overigens hebben omdat we al vele jaren een relatief groot bedrag in kas hebben en we ons dus het lustrumcadeautje konden permitteren.

 

Aandachtspunt blijft het ledenaantal ofschoon dat nu weer heel licht stijgt.

Correctie: niet Anja maar Jos en Riny hebben het jaarwisselingstoernooi 2016-2017 georganiseerd.

 

 1. Verslag kascommissie (Susan en Harry)

Susan en Harry laten weten dat behoudens een klein en inmiddels hersteld verschil van € 9,- , er o.g.v. het boekenonderzoek door de kascommissie gebleken is, dat in het afgelopen boekjaar de financiële transacties en de vermogensfluctuaties allemaal volgens de regels zijn verlopen c.q. er geen onregelmatigheden zijn geconstateerd.

Leendert stelt op grond hiervan de ALV voor om het bestuur décharge te verlenen. De ALV stemt daar unaniem mee in.

 

 1. Toekomstperspectief vereniging

De vergrijzing blijft een grote bedreiging voor de club. Dat bleek al in de afgelopen seizoenen toen een aantal leden langere tijd niet meer konden- en ook nu nog niet kunnen badmintonnen wegens fysieke ongemakken.

 

Nieuwe wijken in Vlijmen!

Opgemerkt wordt dat door de komst van nieuwe wijken (De Grassen en Geerpark) er allicht ook mensen komen wonen die geïnteresseerd zijn in badmintonnen of dat al eerder deden. Door flyer of leaflets (al dan niet meeliftend met de in Vlijmen verspreide weekbladen, kunnen we reclame maken voor onze club.

Dat wordt in ieder geval een onderwerp tijdens de e.v. bestuursvergadering.

(red: Jos heeft inmiddels de kosten hiervan boven water gekregen; € 400,- incl. BTW en met Drunen erbij € 500,-)

 

Ook het benutten van (de) (‘social) media’ is aandachtspunt voor bestuur.

 

 

 1. Formele evaluatie en voorstel om door te gaan met spelen van één set (tot 21:30 u.)

Nadat dit voorstel van Anja vorig jaar in de praktijk werd gebracht, zijn de ervaringen goed. Het niet meer te lang langs de kant zitten en het rouleren van spelers / partijen is een groot pluspunt gebleken. De ALV besluit dan ook om de ‘proef’ van afgelopen jaar definitief door te voeren.

 

 1. Voorstel tot wijziging van ons reglement m.b.t. het ‘€1,- lidmaatschap’

Leendert licht de met de vergaderstukken meegezonden notitie kort toe.

De ALV stemt met het voorstel in. Ondanks het stipt uitvoeren van de regeling zal toepassing naar redelijkheid – waaronder het achteraf corrigeren – in voorkomende gevallen noodzakelijk blijven.

 

 1. Bespreking en vaststellen begroting 2017 – 2018 en voorstel tot vaststelling van de contributie.

Jac. geeft een korte beschouwing bij de begroting. Bij de (huidige) contributie van € 118 koersen we af op een  klein negatief resultaat van € 163,- (na rentetoevoeging).

 

Ondanks dat het ledenaantal onder druk blijft (maar we ons enigszins kunnen verheugen in recente aanwas) is er vooralsnog voldoende financiële weerstand om niet verrast te worden. Het beleid dat het eigen vermogen voldoende is om in ieder geval de helft van de verschuldigde zaalhuur op jaarbasis te kunnen voldoen, blijft overeind. Dat betekent dat de trendmatige huurverhoging, net als vorig jaar, ook dit jaar niet hoeft te worden doorvertaald naar een contributieverhoging.

Het bestuur stelt derhalve voor het huidige contributiebedrag te handhaven op € 118,- p/j.

De ALV stemt hiermee unaniem in.

 

 1. Bestuurswisselingen en benoemingen.

Leendert is dit jaar aftredend maar heeft zich weer kandidaat gesteld. Jac en Riny zijn volgend jaar aftredend.

Leendert vraagt of er behoeft is aan een stemming dan wel dat bij acclamatie (toejuichen, geklap of instemmend gemompel) de (her)benoeming kan worden beklonken. Dat laatste blijkt het geval en Leendert wordt opnieuw benoemd tot bestuurslid. In de e.v. bestuursvergadering worden de bestuursfuncties verdeeld.

Een lid denkt nog na of hij ook zijn bijdrage kan leveren aan het bestuurswerk.

 

Na enige verwarrende maar wel nette woordenwisselingen over de wat lastige situatie dat Susan en Harry  tegelijk zijn benoemd vorig jaar,  treedt Harry af. Harry wordt bedankt voor zijn inzet.

De nieuwe leden van de kascommissie zijn: Susan en Jan.

 

 1. Deelname aan de Koningsspelen op vrijdag 20 april 2018.

Jac, Riny (en mogelijk weer Geert) willen graag na het succes van dit jaar, ook volgend jaar weer ‘Koningsclinics’ geven. Gehoopt wordt dat het op termijn succes heeft. Wel wordt (terecht) opgemerkt dat dit dan wel een erg lange termijn is; het is voor nu beter als er meer nieuwe volwassen leden zich aanmelden.

 

 1. Wat verder ter tafel komt.

–    BBF: De ALV van de BBF is bezocht door Riny.

 

 1. Rondvraag:

Niemand maakt gebruik van de rondvraag.

 1. Niets meer aan de orde zijnde sluit Leendert de vergadering met het bedanken van de aanwezigen voor hun inbreng.

 

 

Verslag van de algemene ledenvergadering (ALV) van 29 september 2016

 

Aanwezige leden: Jos, Anja, Geert, Carlo, Jeffrey, Cor, Ton, Harry, Susan, Han, Eric (E.), Erik (K-O) en verder de bestuursleden: Leendert (vz.), Riny (ledenadministratie c.a.), en Jac. (penningmeester).

Afwezig met bericht van verhindering: Karin

 

1. Opening.
Leendert opent als voorzitter ±19:50 uur de vergadering, sluit deze wegens gebrek aan quorum en heropent de vergadering nadat blijkt dat geen der aanwezigen daar bezwaar tegen heeft en heet vervolgens allen welkom.

 

2. Verslag van de ALV d.d. 24 september 2015

Akkoord (vorig jaar al naar de leden verzonden).

 

3. Mededelingen:

· (AquAmigos liet telefonisch weten dat zij tegelijk met ons een ledenvergadering hebben. We blijken geen ‘last’ van elkaar te hebben gehad).

· Ton informeert ons over de operatie van Pjotr in Polen aan zijn knie. Dat is de reden van het feit dat hij een tijdje niet kon worden getraceerd (nu wel via Facebook). In lijn met een vergelijkbare situatie rond andere leden wordt voorgesteld hem een half jaar ‘€ 1,- lid’ te maken (wordt in e.v. bestuursvergadering nog besproken).

· Jos laat weten dat twee meisjes / jonge vrouwen belangstelling hebben om te komen spelen.

 

4. Ingekomen stukken.

Anja heeft een voorstel ingediend (om één set te spelen). Het voorstel wordt behandeld bij agendapunt 7.

 

5. Jaarverslagen c.a.

De jaarverslagen werden al aan de leden toegezonden. Leendert geeft in vogelvlucht een overzicht van de gebeurtenissen in het afgelopen seizoen. Aandachtspunt is dat het ledenaantal een kleine knauw heeft gekregen door het vertrek/afscheid van vijf leden. We kunnen ons troosten met het feit dat geen van deze vijf is weggegaan wegens onvrede, integendeel! We hebben (vooralsnog) voldoende financiële reserve. (beleidslijn huur: zie hieronder).

Riny licht kort de gang van zaken m.b.t. de ledenadministratie toe in het afgelopen seizoen.

Afgezien van het vertrek van vijf leden staat hij ook afzonderlijk stil bij het afscheid van ons oudste lid Wim Veldhuizen. Zijn gezondheid laat spelen helaas niet meer toe. Het bestuur zal hem nog voor het einde van het jaar thuis bezoeken en op passende wijze – ook namens alle leden – afscheid van hem nemen.

Jac. licht het financiële jaarverslag (balans, boekingen, verlies en winstrekening) kort toe. Deze stukken zijn ook al via de mail toegezonden. Er is een klein negatief resultaat maar (dus) nog altijd het meer dan minimaal vereiste spaar- c.q. vermogenspositie waarmee ruimschoots een ½ jaar zaalhuur kan worden voldaan.

 

6. Verslag kascommissie (Cor en Jos)

Namens de kascommissie laat Jos weten dat na het boekenonderzoek door de kascommissie, in het afgelopen boekjaar de financiële transacties en de vermogensfluctuaties allemaal volgens de regels zijn verlopen c.q. er geen onregelmatigheden zijn geconstateerd.

Leendert stelt op grond hiervan de ALV voor om het bestuur décharge te verlenen. Het bestuur stemt daar unaniem mee in.

 

7. Toekomstperspectief vereniging

De vergrijzing blijft een grote bedreiging voor de club. Dat bleek al in de afgelopen seizoenen toen een aantal leden langere tijd niet meer konden- en ook nu nog niet kunnen badmintonnen wegens fysieke ongemakken.

 

· Door Anja ingebracht voorstel: ‘het spelen van één set’, zo mogelijk c.q. in het bijzonder tussen 20:30 en 21:30 u.

De zakelijke tekst van het voorstel is aan dit verslag toegevoegd. Leendert geeft Anja het woord om het voorstel toe te lichten.

Er vindt aansluitend een korte discussie plaats. Ton en Cor laten weten dat zij inderdaad redelijk frequent ‘onderling’ spelen om zich op competitieniveau te brengen en te houden. Ze beginnen vroeg en stoppen in de regel rond 21:30 uur. Ton brengt naar voren dat het ‘wachten’ (meestal rond 20:45 u.) ook wordt veroorzaakt omdat later binnenkomende leden niet de 2de rij van vier banen opzetten. Maar dat heeft ook te maken met het feit dat het dan ook maar enkele leden zijn die langs de kant staan. Je kunt tenslotte alleen met z’n vieren spelen.

Leendert wijst op het houdingsaspect. Met begrip voor de competitiespelers die graag enige ruimte willen hebben t.b.v. het bereiken en behouden van hun competitieniveau, gaat het er om dat je oog hebt voor de situatie en elkaars speelwensen en -mogelijkheden. Is er een set gespeeld en staan er leden te wachten langs de kant, gun elkaar dan die speelkansen. Indien alle leden die houding hebben is er èn de wat ruimere mogelijkheid voor competitiespelers om wat langer met elkaar te spelen/trainen èn de situatie dat niemand langer dan 10 tot 15 minuten hoeft te wachten. In dat verband is het ook van betekenis dat de competitiespelers regelmatig met anderen spelen (wat tot op zekere hoogte wel gebeurt). Het is belangrijk dat de club een eenheid blijft en niet stilletjes uiteenvalt als gevolg van particuliere belangen. Dat is op termijn de dood in de pot.

Het voorstel van Anja is een hulpmiddel en concrete ondersteuning voor bovengeschetste situatie waarbij iedereen aan zijn of haar speeltijd komt en het ook niet problematisch wordt gevonden om even te wachten.

Het bestuur is wegens vakantie nog niet in staat geweest om hierover een standpunt te formuleren. Dat neemt niet weg dat het voorstel wel in stemming kan worden gebracht. Er blijkt een grote meerderheid vóór te zijn. Met een e-mail worden alle leden hierover geïnformeerd en het voornemen is de ingangsdatum op 13 oktober te stellen.

· Een publicatie in De Scherper over twee inloopavonden (15 en 22 september) leverde niets op. Hierop aanhakend laat Harry weten dat het bereik van inwoners via de krantjes behoorlijk kan worden uitgebreid door publicaties via de digitale / social media te doen. Hij stuurt het bestuur meerdere (10?) mogelijkheden om daar gebruik van te maken.

 

 

8. Bespreking en vaststellen begroting 2016 – 2017 en voorstel tot vaststelling van de contributie.

Jac. geeft een korte beschouwing bij de begroting. Bij de (huidige) contributie van € 118 koersen af op een klein positief ‘resultaat’ van € 265,- (exclusief rentetoevoeging).

Ondanks dat het ledenaantal onder druk blijft – en een deuk heeft opgelopen aan het einde van dit seizoen – is er vooralsnog voldoende financiële weerstand om niet verrast te worden. Het beleid dat het eigen vermogen voldoende is om in ieder geval de helft van de verschuldigde zaalhuur op jaarbasis te kunnen voldoen, blijft overeind. Dat betekent dat de trendmatige huurverhoging, net als vorig jaar, ook dit jaar niet hoeft te worden doorvertaald naar een contributieverhoging.

Het bestuur stelt derhalve voor het huidige contributiebedrag te handhaven op € 118,- .

De ALV stemt unaniem in met handhaving van de huidige contributie op € 118,- p/j.

 

9. Bestuurswisselingen en benoemingen.

Er is dit jaar van het bestuur niemand aftredend (Leendert volgend jaar).

Cor en Jos worden bedankt voor hun werk voor de kascommissie. Ze hebben door een vergeten benoeming vorig jaar, zelfs twee jaar achtereen deze functie vervuld.

De nieuwe leden van de kascommissie zijn: Susan en Harry.

 

10. Deelname aan de Koningsspelen op vrijdag 21 april 2017.

Riny, Geert en Jac willen graag na het succes van dit jaar, ook volgend jaar weer ‘Koningsclinics’ geven. Gehoopt wordt dat het op termijn succes heeft.

 

 

11. Wat verder ter tafel komt.

– BBF: Het was inmiddels gebruikelijk dat het bestuur de ALV van de BBF bezoekt in sociaal-cultureel centrum De Biechten te Rosmalen. De vereniging heeft echter geen uitnodigingen of agenda ontvangen of gezien op de BBF-site. Kennelijk vond deze plaats op 21 april.

– Na een e-mail met foto’s over de rommel op vloer te hebben verzonden en de mededeling dat wij een aantal uur geen behoorlijk gebruik hebben kunnen maken van de zaal, laat Edwin Top weten dat hem dat spijt. Hij heeft daarop zijn excuses aangeboden. Ook laten weten dat we zelf de vloer hebben moet zwabberen.

 

11. Rondvraag:

Niemand maakt gebruik van de rondvraag.

 

 

12. Niets meer aan de orde zijnde sluit Leendert de vergadering met het bedanken van de aanwezigen voor hun inbreng.

 

 

 

 

Verslag van de algemene ledenvergadering (ALV) van 18 september 2014

Aanwezige leden: Ton, Jos, Anja, Harry, Rini, Paul, Geert, Boudewijn en Cor. Verder de drie bestuursleden: Leendert (vz.), Susan (ledenadministratie c.a.), en Jac. (penningmeester).

Afwezig met bericht van verhindering: Eric, Karin, Rene en Carlo.

 

1. Opening.
Leendert opent als voorzitter ±19:50 uur de vergadering, sluit deze wegens gebrek aan quorum en heropent de vergadering nadat blijkt dat geen der aanwezigen daar bezwaar tegen heeft en heet vervolgens allen welkom.

 

2. Verslag van de ALV d.d. 19 september 2013

Akkoord. N.a.v.: De bespreking van de onderwerpen ‘ereleden’ en de afgeketste samenwerking met BC Drunen is hieronder opgenomen.

 

3. Mededelingen: –

(koffierondje wordt verzorgd door AquAmigos)

 

4. Ingekomen stukken.

Er zijn geen ingekomen stukken. Tijdens een korte ‘petverwisseling’ laat Leendert als secretaris weten dat aftredend voorzitter Leendert heeft laten weten dat hij zich opnieuw beschikbaar stelt voor een bestuursfunctie.

 

5. Jaarverslagen c.a.

Leendert geeft in vogelvlucht een overzicht van de gebeurtenissen in het afgelopen seizoen. Het desbetreffende woordelijke / beschouwende jaarverslag wordt naar alle leden gemaild. Belangrijke punten zijn dat het ledenaantal tot nu toe min of meer stabiel blijft en dat we in ieder geval voldoende reserve hebben (beleidslijn huur: zie hieronder).

Jac. licht het financiële jaarverslag (balans, boekingen, verlies en winstrekening) kort toe. Deze stukken zijn via de mail al toegezonden. Er is een klein negatief financieel resultaat maar een (dus) ruimschoots meer dan minimaal vereiste spaar- c.q. vermogenspositie.

Leendert licht de stand van zaken rond het kantinebeheer en –exploitatie kort toe. Vooralsnog wordt het runnen van de bar door AquAmigos gedoogd door de gemeente. Er moeten nog de wettelijk voorgeschreven horecapapieren komen. Voor AquAmigos wordt het later wel wat minder lucratief als de kantine zal moeten voldoen alle voorschriften.

 

6. Verslag kascommissie

Bij afwezigheid van Raymond laat Jos weten dat bij het onderzoek naar de financiële documenten, gebleken is dat deze een getrouw beeld geven van de bezittingen, uitgaven, inkomsten en reserves/voorzieningen en er geen sprake is van onregelmatigheden. Na enig zoeken kon een klein aanwezig verschil worden gerepareerd. Op grond hiervan stelt de vz. aan de ALV voor het bestuur decharge te verlenen. De ALV stemt hier unaniem mee in. Leendert tekent daarop als vz. het kascommissieverslag.

Raymond is aftredend en wordt bedankt voor zijn diensten. In zijn plaats wordt Cor (naast Jos) benoemd tot lid van de Kascommissie.

 

7. Toekomstperspectief vereniging

Het beeld van een club met een goede sfeer en met steeds een redelijke tot goede opkomst tijdens de donderdagavonden is gelijk gebleven. De vergrijzing blijft echter een grote bedreiging voor de club.

‘Stevige’ PR-acties met radio en tv-optredens hebben enkele jaren tot wat meer leden geleid maar helaas hebben er ook weer praktisch net zo veel leden opgezegd. Tijdens de ALV in 2013 kreeg het bestuur de opdracht om de mogelijkheden van samenwerking met BC Drunen te verkennen.

Leendert heeft met Theo Veldhuizen (vz. van BC Drunen) een gesprekje gehad en er is door Leendert een contourennotitie opgesteld. Een kleine twee maanden later liet Theo Veldhuizen weten dat het bestuur van BC Drunen geen (gezamenlijke) voordelen of toegevoegde waarden ziet in welke manier van samenwerken dan ook. Daarmee was in feite de kous af.

Leendert laat weten dat na een kleine twee jaar met weinig ‘PR’, het voornemen is om komend sportjaar – bv. rond de toernooien – de publiciteit weer meer te zoeken.

 

 

8. Bespreking en vaststellen begroting 2014 – 2015 en voorstel tot vaststelling van de contributie.

Jac. geeft een korte beschouwing bij de begroting voor het seizoen 2014 – 2015. Bij de (huidige) contributie van € 118 koersen we bij 35 betalende leden af op een licht ‘resultaat’ van € 50,- negatief (na rentetoevoeging). Na het marktconform worden van de huur 1½ jaar geleden vorig is er nu alleen nog sprake van een trendmatige verhoging.

Ondanks dat het ledenaantal onder druk staat is er vooralsnog voldoende financiële weerstand om niet verrast te worden. Het beleid dat het eigen vermogen voldoende is om in ieder geval de helft van de verschuldigde zaalhuur op jaarbasis te kunnen voldoen, blijft overeind. Dat betekent dat de trendmatige huurverhoging niet hoeft te worden doorvertaald naar een gelijke contributieverhoging.

Het bestuur stelt voor het huidige contributiebedrag te handhaven. Opgemerkt wordt dat een verhoging zou kunnen worden ingezet voor meer PR en inzet voor ledenwerving. Gezien ons spaarkapitaal kunnen (extra) initiatieven in ieder geval dit jaar zonder enig probleem worden bekostigd.

De ALV stemt unaniem in met handhaving van de huidige contributie op € 118,00 p/j. De begroting wordt met het jaarverslag en het verslag van de ALV naar alle leden gestuurd.

 

9. Bestuurswisselingen en benoemingen.

Leendert is aftredend en heeft zich opnieuw beschikbaar gesteld voor een bestuursfunctie. Susan doet de ALV het voorstel om Leendert opnieuw te benoemen. Dit gebeurt vervolgens met algemene stemmen. Volgend jaar zijn Susan en Jac. aftredend.

Omdat er dus verder geen aanmeldingen zijn zal het bestuur met drie leden het komende jaar de verenigingszaken weer beheren en behartigen. Met drie bestuursleden is het te doen maar met uitgebreidere en ambitieuzere voornemens en de voorbereiding van toernooien is hulp wenselijk en wordt zeer gewaardeerd.

Gelukkig kunnen we bij een appèl op de leden in de regel rekenen op ondersteuning.

Zo worden na de vergadering Boudewijn en Arjan met waardering voor hun inzet en ondersteuning in het afgelopen seizoen, bedankt d.m.v. een ‘Jumbobon’.

 

10. Wat verder ter tafel komt.

* Ereleden: N.a.v. een vraag van Boudewijn vindt er een korte discussie plaats over het feit dat ereleden blijvend geen contributie meer hoeven te betalen. Op zich is hier niets mis mee. De leden hebben immers in het verleden zich langdurig en vrijwillig voor de club ingezet en zijn door de ALV overeenkomstig artikel 5, derde lid van de statuten benoemd (waaraan het kosteloze lidmaatschap in het vervolg aan is verbonden). Een verzoek tot een vrijwillige bijdrage is besproken maar heeft daar niet toe geleid. Leendert geeft met voorbeelden aan dat los van het erelidmaatschap ook op andere manieren een vereniging grote waardering kan uitspreken voor een (langdurige) inzet voor de vereniging. Het wijzigen van de statuten is duur en heeft ook weinig zin gezien het feit dat daarin niet specifiek over het opheffen van de contributieverplichting wordt gesproken (ofschoon dat meestal wel gebruikelijk is). Het bestuur (eventueel op voorstel van één of meer leden) zou aan de ALV een voorstel kunnen doen voor een andere vorm van (blijvende) waardering die aan het erelidmaatschap wordt verbonden in de plaats van het kosteloze lidmaatschap. Het bestuur denkt hier dit jaar over na.

* Gang van zaken bij onze koepelorganisatie de BBF: Na een tumultueuze periode en het opstappen van de voorzitter, is er voor de zomervakantie een nieuw bestuur gekozen. Alle verenigingen hebben het vertrouwen in het nieuwe bestuur uitgesproken. Paul Kleijn, inmiddels (aankomend) lid van onze vereniging zit in het bestuur van de BBF.

* Paul Kleijn laat weten dat een idee is om op basis van de classificatiekaart, voor € 3,- ook bij andere verenigingen te kunnen spelen.

* Mede n.a.v. een vraag van Geert, ontspint zich aan het eind van de vergadering een levendige gedachtenuitwisseling over de mogelijkheden om de vereniging van onderaf toch weer van jeugdig bloed te voorzien. Ondanks de problemen in de afgelopen jaren over het gebrek aan (actieve) begeleiders, gaan Geert, Jac. en Boudewijn de uitdaging aan. Paul Kleijn licht in dit verband kort de kansen toe van een BBF-plan om jeugd te werven en gedurende enige tijd ook ‘ vast te houden’. Bart Jan van den Hollander – professioneel trainer – is bereid en beschikbaar om zich daarvoor in te zetten.

Leendert wenst namens de ALV, Geert, Jac. en Boudewijn succes toe. Succes is weliswaar niet verzekerd maar bij niets doen is er in ieder geval geen (echte) verbetering te verwachten.

 

11. Rondvraag: –

 

 

12. Niets meer aan de orde zijnde sluit Leendert de vergadering met het bedanken van de aanwezigen voor hun inbreng.

 

 

 

 

Oude ALV verslagen kunt u hier downloaden.

Orbit 2001 is aangesloten bij de Bossche Badminton Federatie
Lid worden?
"Interesse om lid te worden?" Lees meer op de pagina Lidmaatschap.