ALV

volgende ALV vind plaats op 30 september 2021

Verslag van de algemene ledenvergadering (ALV) van 24 september 2020

Aanwezige leden: Geert, Susan, Gijs, Jan, Carlo, Jeffrey, Raymond, Roel, Kenzo, Cor, Daan . En verder de bestuursleden: Leendert (vz./secr.) Jos (ledenadminstratie / competitie) en Jac. (penningmeester).

Afwezig met bericht van verhindering: Karin, Arjan, Harry, Anja, Han, Tim.

1.    Opening.
Leendert opent als voorzitter ±19:50 uur de vergadering, sluit de vergadering weer wegens ontbreken van het quorum en – met instemming van de aanwezigen – heropent de vergadering opnieuw. Alle aanwezige leden worden vervolgens verwelkomd. Verwelkomd wordt tevens een belangstellend en mogelijk aankomend lid – Martin van Rijk. Hij stelt zich kort voor.  

  • Verslag van de ALV d.d. 19 september 2019

Akkoord (vorig jaar al naar de leden verzonden, vaststelling oktober 2019, nadat geen van de leden reageerde op het concept).

3.    Mededelingen: –

Er blijkt uiteindelijk toch wat passen en meten nodig om iedereen in De Rondo – min of meer ‘coronaproof’ – een plaats te bieden. Door de kring te verruimen, lukt dat net.

4.    Ingekomen stukken en berichten.

Van het bestuur is Leendert aftredend; hij stelt zich opnieuw verkiesbaar.     

5.    Jaarverslagen c.a.

De jaarverslagen werden al aan de leden toegezonden. In het woordelijk jaarverslag wordt in vogelvlucht een overzicht van de gebeurtenissen in het afgelopen seizoen weergegeven. Vanaf 12 maart 2020 konden we niet meer badmintonnen; nooit eerder meegemaakt! Na enige verruiming van de coronamaatregelen, werd op de laatste twee donderdagen van het seizoen nog gespeeld en ook tijdens de zomervakantie kon er op vijf dagen worden gespeeld in de Brug te Drunen.

Jac licht het financiële jaarverslag kort toe:

De realisatie 2019-2020 geeft een positief resultaat van € 2.014,29 na € 0,00 rentecorrectie (en dit bedrag is exclusief het bedrag op de spaarrekening). Daarmee zit de vereniging ‘safe’.  Het bedrag is groter dan gebruikelijk vanwege:

  1. Het niet-doorgaan van het einde-seizoen-toernooi;
  2. de gemeente (o.g.v. het reglement) een aanmerkelijk bedrag niet in rekening bracht omdat we niet konden badmintonnen en;
  3. door het effect van de relatief grote contributieverhoging vorig jaar.

Daardoor hebben we weer een ‘buffer’ terug, die vorig seizoen aanzienlijk was gekrompen. Daar kunnen we dus ‘positieve’ dingen mee doen. Zoals een ‘extraatje’ bij gelegenheid van een toernooi maar ook een korting op de e.v. incasso. Zie voor andere ‘positieve mogelijkheden’ ook hieronder bij agendapunt 8.

Aandachtspunt blijft niettemin het ledenaantal, ofschoon het lijkt of we weer enigszins de weg naar boven hebben gevonden.

6.    Verslag kascommissie (Arjan en Geert)

Bij afwezigheid van Arjan laat Geert weten dat uit de boeken c.q. financiële verantwoording een juist en getrouw beeld blijkt van de financiële transacties en de vermogensfluctuaties. Er zijn geen onregelmatigheden geconstateerd. Desgevraagd wordt het bestuur décharge verleend. De voorzitter ondertekent tijdens de ALV het verslag van de kascommissie.

7.    Perspectieven vereniging

Naast het stoppen door een behoorlijk aantal leden in de afgelopen jaren, blijft ook de vergrijzing een bedreiging voor de club.

Een deel van onderstaande informatie is weliswaar tijdens de ALV niet aangehaald en besproken maar wordt als extra informatie vermeld.

  1. Nieuwe wijken in Vlijmen

Vorig jaar is er door een aantal leden flink geflyerd in (ook nieuwe) wijken.

Het leverde uiteindelijk geen extra leden op. Het bestuur bezint zich op nieuwe actie.

  • Gebruik van (sociale) media

Ook het benutten van (de) (‘social) media’ is aandachtspunt voor bestuur.

Daar hoort ook bij dat we van onze activiteiten zoals toernooien, het beschikbaar stellen van banen, competitieresultaten en een lustrumviering, vaker, en bij voorkeur gratis, melding gaan maken in de (papieren / social)  media (plaatselijke weekbladen). Harry is bereid onze (wervings- en PR-) berichten via de perscontacten rond te sturen.

  • Training door competitiespelers, tijdvak, houding en elkaar wat gunnen

Dit blijkt i.h.a. naar tevredenheid te verlopen. Competitiespelers hebben behoefte om zeker en waar mogelijk in het begin van de avond (20:00 – 20:40 uur) wat frequenter met elkaar te oefenen en spelen. Algemeen uitgangspunt blijft ook dat vóór 21:30 er één set wordt gespeeld waarna andere leden kunnen spelen.

  • Opvang van nieuwe / beginnende leden en training

Afgelopen jaar is de opvang en ontvangst van nieuwe leden redelijk goed verlopen, mede door de inzet van Jos.  Nieuwe leden c.q. leden die het badmintonnen nog niet in de vingers hebben, krijgen de tijd en ruimte om mee te doen en krijgen aanwijzingen. Zie ook bij agendapunt 8 over training.

8.    Bespreking en vaststellen begroting 2020 – 2021 en voorstel tot vaststelling contributie.

       (artikel 9, derde lid van de statuten)

Jac. geeft een korte beschouwing bij de begroting. De contributie blijft ongewijzigd € 130,– en dan koersen we af op een begroot ‘resultaat’ van € 25,– .

Het vijfmaal badmintonnen in sporthal De Brug, kost ons € 164,– (nog te betalen).

Corona-korting voor leden en eventueel ‘andere extraatjes’

Jac licht, mede op verzoek van Raymond, kort het voorstel toe om de leden die op 1 januari 2020 lid waren en dat nu nog zijn, een korting van € 40,– te verstrekken op de e.v. incasso (medio oktober 2020). We hebben dan ook nog een buffer om bij gelegenheid van het e.v. toernooi, nog iets extra’ s te doen voor de leden.

Hiermee kunnen de aanwezigen (ook expliciet bij acclamatie) instemmen.

Mogelijk dat er dan ook nog middelen zijn, om een trainer aan te trekken, nu Cor heeft laten weten, te stoppen met het geven van training  aan nieuwe leden / beginners.

9.    Bestuurswisselingen en benoemingen.

Van de zittende bestuurders is dit jaar Leendert aftredend. Leendert heeft zich opnieuw verkiesbaar gesteld. De ALV besluit hem opnieuw tot bestuurslid te kiezen. Niemand heeft zich verder aangemeld voor een bestuursfunctie. Volgend jaar zijn Jac en Jos aftredend. In het e.v. bestuursoverleg worden de bestuursfuncties verdeeld.

De kascommissie:

Arjan is dit jaar aftredend. Met dank voor de door hem bewezen diensten wordt in zijn plaats, naast Geert, Raymond met instemming van de ALV, benoemd tot nieuw kascommissielid (Geert werd vorig jaar benoemd).

10.   Deelname aan de Koningsspelen op vrijdag 23 april 2023.

Afgezien van dit seizoen, blijken de Koningsspelen ieder jaar weer een succes mede door de bezielende inzet hiervoor in de afgelopen jaren door Jac, Jos en Geert. Waarschijnlijk is er ook voor 2021 weer voldoende bereidheid vanuit onze club om daar aan mee te doen.

Jos heeft nieuwe shuttles in de kast geplaatst, waarvan Harry, Jos en Susan de sleutel hebben; verzocht wordt om een nieuw lijstje sleutelbeheerders te maken.

11.   Rondvraag en wat overigens nog ter tafel kwam: –

       Geert merkt op dat het werven van nieuwe leden in de kennissenkring ook werkt

12.   Niets meer aan de orde zijnde sluit Leendert de vergadering met dank aan de aanwezigen voor hun inbreng.